پروژه مسجد پیام

موقيعيت: خيابان شريعتی روبری پارک انديشه

مسئول: جناب آقای محمدی نيا

سال ساخت: 1385

رنگ: پوست پيازی

تصاویر پروژه

X