پروژه شهر اردستان

سازنده: جناب آقاي دهقان

سال ساخت: 1395

رنگ: سفيد و پوست پيازی

موقعیت: شهر اردستان

تصاویر پروژه

X