ساخت شرکت ساختمانی – پروژه خیابان ارشی

نام مسئول: جناب آقای مهندس موحدی نيا

محل پروژه: تهران، نارمک خيابان ارشی

سال ساخت: 1396

رنگ: پوست پيازی

تصاویر پروژه

X