پروژه شرکت ساختمانی شهید عراقی

مسئول: جناب آقای مهندس موحدی نيا

محل پروژه: خيابان شهيد عراقی کوچه هميشه بهار شرقی

سال ساخت: 1397

رنگ: سفيد يا همان زرد

تصاویر پروژه

X