ساخت سازمان آرامستان های شهر بابل

نام مسئول پروژه : جناب آقايان مهندس سعادتی و بابايی
سال ساخت : 1399
محل پروژه : بابل خيابان وليعصر
رنگ قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

X