ساختمان شخصی مخبر شمالی

ساختمان شخصی

سازنده: جناب آقای منوچهری

محل: تهران خيابان مخبرشمالی

سال ساخت: 1394

رنگ: قرمز طبيعی

تصاویر پروژه

X