پروژه رستوران نارکو

ساخت شرکت معماري
مسئول: جناب آقاي مهندس موحدی نيا
محل پروژه: نارمک نبش خيابان مهرانپور
سال ساخت: 1396
رنگ: پوست پيازی

تصاویر پروژه

X